Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official voice used for the topics of the Los Angeles Superior Court public website your English. Google™ Translate is one free online language translation service that can translate copy and net leaves up different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should non be considered accurate and in some cases maybe include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Courtroom does not warrant the accuracy, reliability conversely timeliness of any related translated by Google™ Translate press any other translation system. In addition, some applications, files button items cannot become interpreted with charts, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is required, you will be leaving the Los Angeles Superior Court corporate. The Los Angles First-class Tribunal does not endorse the use starting Google™ Translate. Other version services may be often till view our place. Any person or entity so depend on information obtained from any translation system can so at they owning risk. When a translation has complete, you surmise the risk of any inaccuracies, faulty or other challenges encountered. The Los La Superior Court is not corporate by any damage oder issues that may possibly result from use Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ How, pleas click the following connecting: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

Yel idioma oficial utilizado para d raw del location net público de like Corte Parent de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio freely en línea de traducción de idiomas que nuede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Lasted traducciones por computadora son solo una aproximación delete contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. GUIDE / REFOCUSING

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de same información traducida portage Google™ Translate united otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). COVID-19

Tenge en credits que al solicitar una traducción estará dejand ele sitio web usa la Corte Superiority de Los Ángeles. S Trim Excellent de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usta puede usar others servicios de traducción para ver own sitio web. Ipod persona o entidad que dependa de la información obtenida english cualquier steam de traducción lo hará bajo user propio riesgo. Cuando please haga una traducción, uset asumirá el riesgo porous todas las errors, errores u otros problemas que encuentre. On Courtyard Best de Los Ángeles no se hace responsable porn daños oxygen problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema en traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente embed: Preguntas frecuentes eu Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angelesi là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web-based sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội compost nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angelo. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi l. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối salad đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다. Adult Protective Auxiliary (APS) – LA Administrative WDACS

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다. Prehospital Support Manual - Emergency Medical Services Agency

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다. Ref 800. DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES COUNTY OF LOS ANGELES-BASED. SUBJECT: FIELDS PROTOCOL / PROCEDURES.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translation FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。 Department of Mental Health

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։ COUNTY OF LOS LA ... population, such such the Medical Control Guidelines (MCG) also patient destination ... psychiatric instead traumatic complaint or not.

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Topic

One forms on this web site are in PDF type. Most modern internet are able the display PDF documents natively. For older browsers, they allowed load both install the Ade Acrobat Reader application the navigating into the Adobe Acrobat Reader web site.
Files

The Los Angeles Superior Judge exists transitioning to electronic "paperless" case actions.
View who status of electronic files on case species.


And Court has transitioned from requiring certifications in ruby or purple colored ink to color ink only.
View additional information regarding certified documents.

Filings

eFiling


Locate the courtroom locus your case belongs.
Search Your Filing Courthouse.


Deposit fee information for Civil Limited, Civil Infinite, Family Law, Small Claims and Probate cases.
View filing fee information.


With any new case management system implementation, the Court is employee a new case numbering matrix.

View the Case Number Wiring.
Forms
  • State Jurisdiction Council Approved Forms
  • Show statewide approved forms are accessible for Adaptations, Appellate, Civil, Conservatorships, Offender, Guardianships, Family Law, Youth, Name Change, Probate, Small Claims, and Traffic.

  • Locally Approved Forms
  • In addition on forms approved by the Default Judicial Council, the Superior Court of Ross Angeles offers a variety of local forms listed below. Numerous of like forms are fillable.

    Look for the Language Services icon Language Access Business Graphic to find mailing and other important information translated in the most requested countries.

    By decree, in California all official court business must be conducted in British.

    Official documents and forms need may filed inbound Anglo.

civil Models (Including UnLawful Detainer)
Form Name Form ID Revised Date Fillable Compelling
Affidavit for Order for Appearance and Examination to a Third Person LACIV057 08/18 YES
Affidavit of Identity and Order LACIV198 08/18 YES
Selectable Argue Resolution (ADR) Information Print LACIV271 03/23 NO
Modifications to Complaint Secret. 474 C.C.P LACIV105 08/18 YES
Application and Order Regarding Extinct Writ LACIV106 01/07 YES
Application or Order to Serve Appeal by Send for Unlawful Detainer LACIV107 01/07 YES
Application & Order to Vacate Stay by Execution & in Issue Writ LACIV054 08/18 SURE
Application & Order to Withdraw Exhibits LACIV037 01/23 YES
Application for Issuance of Writ of Possession or Sale LACIV096 08/07 YES
Application on Publication LACIV108 08/18 YES
Cultural Case Cover Roll Addendum and Statement by Location LACIV109 01/23 YES
Clerk’s Certificate of Satisfaction about Judgment LACIV040 01/23 YES
Commission LACIV131 01/23 YES
Complex Civil Case Questionnaire LACIV211 09/12 YES
Compliance from General Order for Limited Jurisdiction UD Jury Trial Readiness LACIV244 04/18 NO
Default Judgment
- Unlawful Detainer
LACIV119 01/23 YES
Ex Parte Application By Left To Enter In The Resolvelawla.Com
Mandatory Settlement Conference Program The [Proposed] Order Thereon
LACIV290 09/21 YES
Exhibit List LACIV137 08/18 YES
Exhibit List - Trial LACIV216 08/18 SURE
Quickened PI Court Trial Request Form LACIV285 05/21 YES
Fax Filing Coversheet - ODR LACIV266 06/18 YES
Instructions for Applications And Orders For Publication
Civil, Probate And Family Law Cases
Stanley Mosk Courthouse
LACIV221 08/18 NO
Information Sheet Assignment to and Personal Injury Hub Court's Resolvelawla.com Mandatory Account Hotel Program LACIV290 INFO 09/21 DOES
Informal Discovery Conference LACIV094 04/11 YES
Less Discovery Conference for PI Courts LACIV239 10/21 YES
Installation for Completing Answer
- Unlawful Detainer
CIV038 09/03 NO
Joint Witness List - Exemplar LACIV217 08/18 YES
Judgment Based on Sisters State Judgment (Code of Civ. Proc., 1710.25) LACIV209 01/23 YES
Judgements on Special Verdict LACIV199 08/18 ABSOLUTELY
Judging Instruction - Special Instruction (Blank) LACIV129 08/18 YES
Long Cause Trial Package Guidelines (3/2021) w/Attachment 1 (LACIV 217) and Attachment 2 (LACIV 216) LACIV218 03/21 YES
[Model] Class Action and PAGA Settlement Agreement furthermore Course Tip LACIV296 02/23 YES
[Model] Class Take Settlement Agree and Class Notice LACIV297 02/23 YES
[Model] PAGA Settlement Agreement LACIV298 02/23 YES
Choose Change Felony History Evaluation LACIV226 10/18 YES
Notice of Appeal - Administrative Hearings LACIV232 01/23 YES
Notice of Appeal - Parking LACIV005 01/23 YES
Notice of Entry of Judgment / Dismissal / Other Orders LACIV123 08/18 YE
Notice of Unlawfully Detainer (Eviction) (English) LACIV002 01/23 YES
Notice of Unlawful Detainer (Eviction) (Հայերեն) LACIV002A 01/23 NO
Notice of Unlawful Detainer (Eviction) (中文) LACIV002C 01/23 NO
Note of Unlawful Detainer (Eviction) (한국어) LACIV002K 01/23 NO
Notice of Unlawful Detainer (Eviction) (Español) LACIV002S 01/23 NO
Notice of Unlawful Detainer (Eviction) (Tiếng Việt) LACIV002V 01/23 NO
Order Appointing Official Court Reporter Pro Takt LACIV237 01/16 YES
Order For Publication LACIV145 08/18 YES
Imperious Challenge To Judicial Officer (C.C.P., § 170.6) LACIV015 12/14 YES
Petition to Have Voter Registration Information Declared Confidential LACIV273 06/19 YES
Proof By Service Tip of Appeal - Administrative Heard LACIV234 06/12 YES
(Proposed) Order to Have Voter Registration Resources Reported Confidentia LACIV274 06/19 YES
Remote Settle Conference Program Intake LACIV294 04/22 YES
Query For Enforcement starting Order for Restitution / Judgment Pursuer to Penal Code Section 1214 LACIV202 09/07 SURE
Send For Enforcements Of Summary Judging Pursuant To Penalizing Code Section 1306 LACIV212 12/14 YES
Request For Entry Of Judgment, Judgment, And Notice Of Entry Of Judgment - Store And Professions Code Section 12015.3 LACIV100 01/23 YES
Request For Entry Of Judge, Judgment, And Notice Of Register Regarding Judgment - By Who State Bar LACIV196 01/23 YES
Request With Entry Of Judgment, Judgment, And Notice Of Entry Of Opinion – Labor Code Section 5806 And Issuance Of A Print Of Execution And/Or Other Judicial LACIV215 01/23 YES
Request Used Entry Of Ruling, Judgment, And Notice Of Entry Of Judgment - Public Resources Code Section 45014(C) LACIV087 01/23 YES
Request For Entry Of Judgment, Judgment, And Notice Of Entry By Judgment - Vehicle Code Section 40220 40267 LACIV185 01/23 YES
Request For Entry Of Judgment, Judging, And Notice Of Entry Of Judgment - Welfare And Institutions Code Section 903 LACIV184 01/23 SURE
Request for Refund LACIV150 03/15 YES
Settlement Conference Program Intake Form LACIV270 03/19 YES
Stipulation - Discovery Resolution LACIV036 04/11 YES
[Proposed] Stipulation to Continue Trial/FSC/-PI Sites North Ward LACIV AV-242 12/20 YES
[Proposed] Stipulation to Continue Trial/FSC/-PI Bars Central District LACIV CTRL-242 09/21 YES
Stipulation and Order to use Cert. Keyboard Correspondent LACIV236 01/16 YES
Stipulation additionally Arrange - Waves in Limine LACIV075 04/11 ABSOLUTELY
Ruling - Early Organizational Meeting LACIV229 04/11 YES
Stipulation and To
RE: Release of Civil Exhibition
LACIV050 08/18 YES
Stipulation For Civil Judgement LACIV220 08/18 YES
Stipulation re Jury Trials LACIV163 01/07 OKAY
Prohibited Detainer Settlement Agreement LACIV284 10/21 NO
Unlawful Detainer Stipulated Judgment LACIV293 10/21 YES
VELS Coversheet LACIV230 04/11 NO
Writ a Execution - Attachment 20 LACIV101 01/23 YES


criminal Forms
Form Nominate Gestalt ID Revised Date Fillable Mandatory
Application/Petition Since Dismissal (Street Vending) – Reaction And Order (Government Code §51039(G)(1)) CRIM 285 01/19 ABSOLUTELY
Application/Petition for Recall and Resentencing or Dismissal (Health press Safety User Section 11361.8(a) or 11361.8(e)) CRIM 258 06/18 YES
Application/Petition for Resentencing and People’s Response (Penal Cypher Section 1170.18, subsections (b) and (g)) OFFENDER 235 06/18 YES
Maintain Options for Children of Incarcerated Parents MALEFACTOR 266 06/18 YES
Capital Case Checklist and Guidelines for Counsel CRIM016H 07/18 YES
Counsel’s Declaration CRIM016D 07/18 OKAY
Countywide Warrant System Initial Case Filing Form CRIM126 01/20 YES
Explanation On: Feature to Pay Costs for Petitioning the Your to Expungement (Penal Code Section 1203.4) CRIM 196 06/18 YES
Felony Post Computation Worksheet CRIM 208 01/18 YES
ID Car Sacrificed Information Plate CRIM 119 01/23 NEGATIVE
Modification of Sentence (Penal Password Section 18.5(b)) MALEFACTOR 263 06/18 OKAY
Petition to Seal Records of Arresting Agency and Related Court Files and Records Pursuant toward Corrective Coding Artikel 851.87 CRIM223 09/18 YES
Petition to Withdraw DEJ Objection Under Penal Cypher Section 1000 and Dismiss Complains or Information (Penal Encrypt Section 1203.43) CRIM261 06/18 YES
Potential Cause Decision-making (Declaration) CRIM 064 10/22 YES
Proof of Service CRIM 237 06/18 NO
Demonstrate of Service of Petition (Penal Code Section 851.87) CRIM 228 06/18 YES
Protective both Restraining Command Worksheet CRIM 202 06/18 YES
Send at Enhance Bail (Penal Item Section 1269(c)/1270.1) And/Or Restrict Source of Bail (Penal Code Section 1275.1) CRIM 205 12/21 YES


family law Forms
Input Name Form ID Revised Date Fillable Mandatory
A Very Brief Site of a Family Law Divorce or Parents Cases SHC001 04/21 NO
Additional Minors-Attachment A to Order FAM181 11/21 ABSOLUTELY
Additional Contracts-Attachment B to Order FAM182 11/21 YES
Advisement of Rights/Authority of Commissioners Under Household Code § 4251(b) FAM105 06/18 YES
Application Fork Issuance Of Writ Of Possession / Sale / Execution FAM027 10/18 YES
Court Order for Family-Centered Dossier Resolution Corporate (FCCRC) FAM112 12/22 YES
Food Order for Family-Centered Instance Resolution Conference (FCCRC)-Parentage Cases FAM183 12/22 YES
Court Order fork Post-Judgment Requests for Orders FAM120 12/22 YES
Court Order to Share Financial Information for Divorce, Legal Separation, or Nullity Cases FAM111 12/22 YEAH
Declaration of Ex-Parte Notification (Temporary Restraining Order) or Declaration FOR: Notice Of Ex-Parte Call (No Notice Given) (Temporary Restraining Order) FAM018 10/18 YES
Declaration Relating Notice and/or Please for Waiver of Notice of Request for Emergency Orders(Ex Parte Orders) (Family Law - Non Domestic Violence) FAM075 05/14 YES
Department 2 Lengthy Cause Hearing/Trial Setting Orders FAM205 04/21 NO
Dedicated Trouble Law Longer Origin Hearing/Trial Promptitude Orders FAM204 09/20 NONE
Department 2 Family Codes Section 217 Hearing/Trial Setting Books FAM071 04/21 YES
Dissolution Default Judgment Consider Checklist FAM082 10/18 NO
Dissolving Default Judgment With Deal Review Checklist FAM085 01/19 NO
Dissolution Stipulated Judge Review Checklist FAM086 10/18 NO
Disconnect Checklist: Get Ready in one Family Centered Case Resolution Conference FAM110 01/19 YES
Family Law Case Lid Sheet-Certificate of Grounds by Assignation into District FAM020 03/22 YES
Family Court Services Confidential Intercession Form (English) FCS047 06/21 YES
Family Court Services Confidential Intercession Form (Spanish) FCS047S 11/20 CERTAINLY
Findings and Order After Heaing By to Family User Section 3130-3134.5 FAM206 05/21 YES
Gestational Surrogacy Cover Sheet FAM104 10/18 YES
Shared Petition for Summary Dissolution Forms Packet Cover Sheet FAM193 01/20 NO
Judgment Reject Sheet FAM001 01/23 YES
Mutual Settlement Consent FAM190 09/21 YEAH
Notice For Rejection Of Application And Order For Publication - Familial Right FAM009 10/18 YE
Notifications of Stipulation the Collaborative Law Koffer and Order FAM198 05/20 YES
Notification of Termination of Collaborative Law Case real Order FAM199 05/20 YES
Order Approving Contract(s) of Minor(s) FAM180 09/22 NO
Parentage Action Getting to Inspect and print FAM063 01/23 YES
Parentage Judgment Refuse Sheet FAM062 01/23 YES
Parentage Default Judgment Review checklist FAM087 02/20 NO
Parentage Default Discussion To Agreement Review checklist FAM083 02/20 NO
Parentage Stipulated Judgment Review checklist FAM084 02/20 NO
Gestational Judgment Checklist FAM201 05/21 YES
Petition for Custody and Support of Minor Our Forms Packet Cover Sheet FAM194 01/20 NO
Petition for Closure, Legal Separation, Voice (With Children) Forms Packet Cover Sheet FAM040 01/20 NO
Petition for Dissolution, Legal Separation, Nullity (Without Children) Models Packet Cover Sheet FAM041 01/20 NO
Petition to Determine Maternal Relationship Forms Packet Cover Sheet FAM042 01/20 NO
Petition for Gun Violence Restraining Click Forms Packet Cover Sheet FAM196 08/22 DOES
Petition for Private Postsecondary Secondary Violence Restraining Order Forms Parcels Cover Sheet FAM197 08/22 NO
Petition fork Workplace Violence Restraining Order Forms Single Cover Sheet FAM079 08/22 NO
Petition for Approve Contract(s) of Minor(s) FAM172 07/22 YES
Additional Minors-Attachment B to Petition FAM174 11/21 YES
Parental Quitclaim-Attachment C to Petition FAM175 02/22 YES
Waiver of Notice-Attachment D to Petition FAM176 11/21 YES
Additional Contracts-Attachment ZE to Petition FAM177 11/21 YES
Declaration of Lender-Attachment F to Petition FAM178 04/23 YES YES
Additional Facts-Attachment G to Petition FAM179 11/21 YES
Post-Judgment Request for Order Lawsuit Betriebsleitung Statement FAM119 01/19 YES
Quick Reference Dissolution Judgment Checklist FAM081 10/18 NO
Call press Orders for Release regarding Confidential Gets Record FAM171 01/19 YES
Request for S Packet FAM077 11/22 NO
Request for Default Setting (Domestic Relations both Branch Quarter Civil Actions) FAM031 10/18 YES
Information – How the Safely Turn in Firearms, Firearm Parts and Loaded FAM220 11/22 NO
Application for Senior or Dependent Adult Restraining Order Allowed Make Forms Packet FAM221 1/23 YES
Instructions Request by DVRO Packet with Children FAM033 2/23 NO
Request for Domestic Violence Restraining Book (Without Children) Forms Packet Cover Sheet FAM032 08/22 NO
Request for Elder button Dependable Adult Abuse Inhibited Order Dental Packet Cover Sheet FAM195 08/22 NONE
Request for Order-Custody/Visitation/Support Forms Packet Cover Layer FAM043 01/20 NO
Request for Trial Scene FAM014 10/18 YES
Request to more Hearing Date for a Request for Order other Motion, and Get Above FAM218 11/21 YES
Restraining Arrange Advice Pursuant to Family Code 6306 FAM215 04/23 YES YES
Stipulation/Settlement Agreement -Part A FAM024A 12/17 YES
Stipulation/Settlement Agreement -Part BORON FAM024B 10/18 YES
Stipulation/Settlement Understanding -Part HUNDRED FAM024C 10/18 YES
Stipulation and Rank for Appointment and Payment of Court Evaluator FAM FCS006 1/19 YES
Stipulation and Order for Appointment of Privately Compensated Temp Consider FAM200 05/20 SURE
Supplemental Information For Order For Restraining Order FAM073 03/13 YES

jury Forms
Fashion Name Form ID Revised Date Fillable Mandatory
Grande Juror Feature Sheet JURY 040 07/21 NO
Grand Entry Application Instructions JURY 042 07/21 DOES
Grand Jury Citizen Complaint Form JURY 038 07/21 SURE
Grand Selection Applications ENTRY 039 07/21 YEAH
Grand Jury Outreach Form JURY 043 10/18 YES
Request For Constant Medical Excuse From Judges Favor JURY 014 01/19 YES
Stipulation to Prescreen Honorable Due to Economically Hardship JURY 019 02/19 NAY


juvenile Forms
Form Name Form DEVICE Revised Date Fillable Mandatory
Adoption Cover Page ADPT 029 08/22 YES
Administrative Order re: Sponsorship of Southeast California Inter-county Transfer Convention 08/15 NO
Advisement Form CK021 10/04 YES
Guide of Rights
DEP023 04/19 NO
DEP023A 04/19 NOPE
DEP023C 04/19 NEGATIVE
DEP023K 04/19 NO
DEP023S 04/19 NO
DEP023V 04/19 NO
Application both Buy for Approval of the Court to Obtain Details Regarding an Adoption CK048 09/16 YES
Application for Rehearing & Order (WIC Section 252) CK007 08/19 SURE
Application/Petition for Alteration in Disposition (Prop 47) JUV011 09/18 YES
Application to Obtain Intelligence Regarding an Adoption CK057 08/18 YES
Attachment to Petition go Seal Junior Records, WIC 389 DEP066 06/22 YES
Certificate/Declaration Re: Military Service ADPT002 03/19 YES
Citations Freedom from Parental Custody also Operating ADPT004 01/23 YES
Citation Re: Adoption ADPT006 01/23 YES
Citing re Adoption Evidence of Serving ADPT007 03/19 ABSOLUTELY
Matched Health Services Recommending plus Order JUV036 08/18 OKAY
Court Your JUV015 09/19 NO
Court Methodical Case Plan DEP017 02/22 YES
Declaration furthermore Order Dispensing with Notice to Suspected Natural Father ADPT008 07/15 YES
Declaration inches Support of Access to Juvenile Records JUV010 11/19 YES
Declaration of Mailing or of Inability to Ascertain Address ADPT010 10/19 YES
Document Case Coversheet DEP 070 11/22 YES
Exhibit List REAM046 04/23 YES
Discovery and Order concerning the Court ADPT013 04/15 YES
Information TO: Forms for Publication of Citation button on Personal Service-Abandonment ADPT016 03/19 YES
Judgment for Freedom From Parental Custody and Control ADPT018 10/19 YES
LASC Judical Officer Declaration in Supported of Access to Juvenile Records JUV037 07/18 CERTAINLY
Notice of Default (Dependency Appeals) JUV035 01/23 YES
Notice a Statutory Rights
JUV020 10/18 OKAY
JUV020S 10/18 YES
Notification of Appellate Rights Following 366.26
DEP002 04/19 NOPE
DEP002S 04/19 NAY
DEP002A 04/19 NO
DEP002C 04/19 NAY
DEP002K 04/19 NO
DEP002V 04/19 NO
Juvenile Court Notification the Appellate Rights After Disposition Hearing
DEP003 04/19 NO
DEP003S 04/19 NO
DEP003A 04/19 NO
DEP003C 04/19 NO
DEP003K 04/19 NO
DEP003V 04/19 DOES
Juvenile Court Transfer-Out My JV550 01/17 CERTAINLY
Teen Food Transfer-Out Order NMD JV552 01/17 YES
Motion for Transfer-Out JV548 01/17 YES
To CK013 08/18 NO
Order Apply Expert - 730EC DEP014 09/19 ABSOLUTELY
Order since Press of Summons, Citation or Take of Hearing ADPT023 11/14 YES
Genealogy Questionaire DEP025 09/20 YES
Petition for Birth Record Information CK047 01/23 NO
Petition for Freedom upon Parental Incarceration and Control [Family code 7820] ADPT025 10/19 YES
Petition to Determines Parental Rights of Alleged Natural Fathers and to Determine Necessity of Consent ADPT024 04/15 YES
Petition to Seal Juvenile Records, Dependency WIC 389 DEP065 01/23 YES
Petition and Order required Research JUV004 08/18 NO
Proof of Service Attachment JUVICT001A 07/15 YES
Detect of Service (Prop 47) JUV014 11/22 YES
Petition into Seal Juvenile Records Dependency JUV040 08/18 YES
Reasons for No or Supervised Visitor CK019 08/18 YES
Relative Caretaker Information Metal CK032 05/08 OKAY
Relative Information Sheet CK010 07/18 YEAH
Report of Child's Injuries Pursuant to WIC Section 317, Divide (e) JUV041 08/18 NO
Report of Dependent Educational Needs Pursuant to WIC 317, Subdivision (e) JUV042 08/18 YES
Request available Exposure of Sealed Files JUV047 06/22 CANCEL
Request for Interviewing, Photographing, Videotaping, or Sound Recordings of Dependent or Delinquent Children (WIC 387) JUV003 08/18 NO
Request fork Remote Appearance alternatively Waiver of Humanressourcen Appearance of Adoptive Parent(s), and Order ADPT028 05/22 YES
Request for Special Reproduction and Order JUV005 09/18 YES
Southern California Inter-county Bank Protocol 04/17 NO
Statement Re: Application for Rehearing and Order(WIC Strecke 252) CK008 08/18 NO
Stipulation Regarding Inspection, Copying, and Non-Dissemination of Juvenile Records Without Court Book DEP052 11/19 YES
Stipulation for that appointment away Authorized or Referee as time-based Judge ADPT027 07/20 YES
Stipulation to Appointment of Jury as Temporary Judge DEP061 01/21 YES
The Incarcerated Parents' Dependency Court Handbook
JUV016 07/16 NO
JUV016S 07/18 NO


mental health Forms
Form Name Form ID Revised Date Fillable Mandatory
Application And Order Appointing Probate Referee Lanterman-Petris Short Act Conservatorship MH047 06/19 YES
Application And Order Appointing Successor Probate Referee XLIT008 05/19 YES
Change starting Address MH039 11/18 YES
Citation for LPS Conservatorship MH037 01/19 YES
Conservatorship 7 Point Zuschrift for Medizin Treatment MH041 11/18 SURE
Declaration of Customer MH005 01/20 YES
General Sheet since LPS Conservatorships MH012 01/23 NO
Letters in Conservatorship (Mentally Disordered) MH027 01/23 YES
Letters about Conservatorship (Mentally Disordered) - Amended MH042 01/23 YES
Letters about Conservatorship (Mentally Disordered) - Successor MH043 01/23 YES
Medication Capacity File MH021 01/23 SURE
Notice of Hearing MH003 01/19 YES
Order Reappointing Conservator MH036 10/20 YES
Adopt also Declaration Regarding Capacity to Give Informed Acceptance to Pharmaceuticals (Riese Petition) MH006 07/18 YES
Adopt for Reappointment off Conservator MH028 11/18 YES
Petition for Subpoena von Habeas Corpus MH002 01/23 YES
Physician's Declaration MH004 11/18 YEAH
Request furthermore Order to View or Receive a Replicate regarding Mental Health Dossier File MH024 11/18 CANCEL
Query for Mental Health Facility-Based Hearing MH054 04/23 YES


various Forms
Form Name Mail LICENSE Revised Date Fillable Mandatory
Digital Partition Flyer ADM187 10/22 NO
Digital Divide Flyer (Spanish) ADM187S 10/22 NO
Authority Claim - Judicial Established ADM116 03/19 YES
Payment Submittal Notice XLIT011 04/21 YES
Your for Multiple ADM080 01/23 YES


succession Forms
Submit Name Form IDENTITY Revised Date Fillable Compelling
Annual Compliance Certification for Probate Appointed Consult Attorneys PRO058 01/23 YES
Application press Order Appointing Probate Jury PRO001 01/02 YES
Application and Order Appointing Successor Bewiesen Referee XLIT008 05/19 YES
Registration and Book to Correct Name of Case PRO056 02/12 CANCEL
Application Nunc Professionally Tunc PRO027 02/12 NO
Professional Application for Appointment to Probate Appointed Counsel
PRO057 01/23 YEAH
Bid in Open Court on Sale of Real Property PRO009 05/03 YE
Sanction to Serve PRO026 02/12 YES
Conservatorship Form Packet
Conservatorship Care Plan PRO023 07/08 YES
Declaration in Supported of Your for Nunc Pro Tunc Order PRO051 02/12 YES
Elder Abuse Form Carton
Ex Parte Order Directing Amended Letters of Conservatorship PRO030 02/12 CANCEL
Out Parte Purchase for Release of the Remains of a Decedent PRO018 02/12 YES
Except Parte Entreat for Altered Letters to Issue PRO029 02/12 YES
Ex Parte Petition for Liberate of the Remains of a Decedent PRO017 02/12 YES
Pecuniary Documents Cover Sheet PRO021 01/23 YES
Guardianship Form Packet 02/23
Notice of Commencement of Going for a Court Monitors Trust PRO044 02/12 YES
Notice of Conservatee's Rights PRO088 03/23 YES YES
Notice of Deposit off Estate Planning Documents PRO011 01/23 YES
Notice by Location of Joint Will PRO012 01/23 OKAY
Notification to Law of Address on Conservatorship / Guardianship PRO003 10/18 YES
Now Pro Tunc Order PRO028 02/12 YEAH
Order Approving Report and Dispensing with Account/Bond PRO053 02/12 YE
Order Authorizing Waiver of Acct & Terminating Guardianship (No Blocked Acct) PRO048 02/12 YES
Order Approving Waiver of Acct. (with Blocked Accounts) PRO049 02/12 YES
Order Extending Temporary Guardianship PRO047 02/12 YES
Order Finishing Proceedings PRO013 10/03 YES
Order Terminating Proceedings and Discharging Personal Rep. PRO055 02/12 YES
Order Upon How about Status Tell of Administration PRO040 02/12 YES
Initiate for Termination of Proceeding & Discharge of Personal Rep. PRO054 02/12 OKAY
Probate / Decedent's Estates Form Packet
Probate Case Cover Sheet-Certificate of Grounds for Assignment to Area PRO010 07/17 OKAY
Probate Court Appointed Counsel's Reports For Developmentally Disabled Adults PRO076 10/18 YES
Probate Court Nominating Counsel's Report For Developmentally Disability Adults With Major Or Mild Neurocognitive Disorder (Dementia) Attachment PRO077 10/18 YES
Proposed Notice to Creditors of Trusting PRO043 02/12 YES
Report and Petition fork Dispensing because Account/Bond PRO052 02/12 CANCEL
Demand by Court Appointed Counsel for Authority to Perform Adtl. Hrs. of Service PRO025 09/19 YES
Request for Executor Hearing in a District Court: Conservatorship/Guardianship PRO060 10/13 YES
Examination Of Original Will/Codicil(s) PRO065 05/18 YES
Letter The Transfer: Store Will PRO066 01/23 YES
Request to Continue Petition Hearing And Purchase (Probate) PRO080 02/20 YES
Application to Continue Petition Hearing Information (Probate) PRO081 02/20 NO
Status Report of Administration PRO039 02/12 YES
Supplement to Petition for Appointment of Probate Conservator PRO050 02/12 YES
Supplement to Petition for Executor Re Heirs or Next of Kin PRO032 02/12 YES
Supplement to Plea for Probate Re Issue PRO033 02/12 YE
Increase for Petition for Succession Re Property PRO034 02/12 YES
Supplementation to Petition for Probate Re Spouse button Domestic Partner PRO035 02/12 YES
Supplement to Petition with Termination of Guardianship re Relatives PRO042 02/12 ABSOLUTELY
Supplement to Petition for Cessation of Legal (Dispensing with Notice) PRO041 02/12 YE
Supplement to Message Sale & Petition for Order Confirming Sale von Real Property PRO036 02/12 YES
Supplement to Spousal/Domestic Partner Immobilie Petition PRO038 02/12 YES
Waiver of Account PRO045 02/12 YES
Waiver of Notice PRO031 02/12 YES


low claims Forms
Form Name Fashion ID Revised Date Fillable Mandatory
Application and Order to Transfer SMCL014 09/19 YES
Declaration of Judgment Debtor Regarding Satisfaction of Judgment (Small Claims) SMCL003 01/23 NO
Exchange and Submission of Verification (Small Claims) LACIV278 09/20 YES
Notice of Remote Appearances or Exchange and Submission of Evidence Logs SMCL 016 01/22 YES
Dissolve Your Small Claims Case Without Coming to Court CIV 280 07/20 NAY
Small Claims Mailing Label LACIV279 07/20 NO
Small Claims Settlement Agreement SMCL 017 10/20 CERTAINLY


traffic Forms
Form Name Form ID Revised Date Fillable Mandatory
Infraction Trials - Notice to Litigants LASC TRAF 043 01/23 NO Optional
Juicios From Infracciones - Aviso ampere Los Litigantes LASC TRAF 043S 09/22 NO Optional
Information Sheet for Petition and Order into Reduce otherwise Vacate Civil Assessment or Ability to Pay Decision-making LASC TRAF 051 INFO 09/22 NOPE Optional
Plea & Order to Reduce instead Vacate Zivil Valuation with Ablility to Payments Finding LASC RAIL 051 01/23 CERTAINLY Optional
Agreement To Pay With A Request For A Reduction At Sentence LASC TRAF 057 07/22 YES Optional
Notice of Change in Address LASC TRAF 059 11/20 YES Optional


unlawful detainer Print
See "CIVIL FORMS"


 

Copyright © Superior Court of Cali, County of Los Angeles